Χρήσιμες Πληροφορίες

Χρήσιμες Πληροφορίες

Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω συνδέσμους για δείτε πληροφορίες για διάφορα θέματα ξένων γλωσσών, on-line λεξικό καθώς και άλλες πληροφορίες.

Αγγλικά

Γαλλικά

Κοινά Ελληνο - Γαλλικά μεταπτυχιακά προγράμματα

Γερμανικά - Πανεπιστήμια Γερμανόφωνων Χωρών

Ιταλικά

Πληροφορική

Μαθησιακές Δυσκολίες

Online Dictionaries