Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

Το πρόγραμμα του κέντρου ξένων γλωσσών lcc skoura για τα ελληνικά βασίζεται στην επικοινωνιακή προσέγγιση για τη διδασκαλία της γλώσσας, με την πιο σύγχρονη έννοια του όρου «Επικοινωνώ» σημαίνει μπορώ να χρησιμοποιώ τη γλώσσα ως εργαλείο για διαπροσωπική επικοινωνία σε συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο ορίζεται από διάφορες συνθήκες, με συγκεκριμένο θέμα και συγκεκριμένους ρόλους συνομιλητών.

Επίκεντρο της προσοχής μας είναι ο μαθητής και η συνεχόμενη «έκθεσή» του στα γλωσσικά στοιχεία, που πρέπει να κατακτηθούν. Η γλωσσική ικανότητα αντιμετωπίζεται πλέον ως «δεξιότητα» και όχι ως «γνώση», και υπό αυτή την έννοια ο μαθητής πρέπει να εφοδιαστεί με τις κατάλληλες στρατηγικές μάθησης και χρήσης της γλώσσας. Στόχος μας είναι να προωθήσουμε την αυτονομία του και τον ικανοποιητικό από την πλευρά του χειρισμό διαφορετικών γλωσσικών καταστάσεων στην καθημερινότητά του. Αυτό δεν σημαίνει ότι παραγκωνίζεται η διδασκαλία της γραμματικής, αλλά συνδυάζεται κατάλληλα με πραγματικές, αυθεντικές συνθήκες επικοινωνίας και με απαιτούμενες στρατηγικές κατανόησης και παραγωγής λόγου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπτύσσονται και οι τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες, δηλαδή η κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Τα βιβλία που χρησιμοποιούνται υποστηρίζονται από οπτικοακουστικό υλικό, μέσα από το οποίο τα γλωσσικά φαινόμενα προσεγγίζονται στην καθημερινή τους διάσταση. Παράλληλα, γραπτές και προφορικές γλωσσικές ασκήσεις δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εξασκηθούν και να εμπεδώσουν την ύλη που διδάσκονται.

 

ΕΠΙΠΕΔΑ
Α1
 • εισαγωγή στην ελληνική γλώσσα ανάγνωση & γραφή.
 • ο μαθητής μπορεί να ανταποκρίνεται σε συστάσεις, απλές συνομιλίες και οικείες καθημερινές εκφράσεις.
Α2 Ο μαθητής μπορεί:
 • να δίνει πολύ βασικές πληροφορίες για την προσωπική, οικογενειακή του ζωή, για αγορά, ψυχαγωγία κ.ά.
 • να ανταλλάσσει άμεσες πληροφορίες για πολύ οικεία του θέματα.
 • να κατανοεί απλές δημόσιες ανακοινώσεις π.χ. σε μέσα συγκοινωνίας, καταστήματα κ.ά.
Β1 Ο μαθητής μπορεί:
 • να παράγει απλό και συνεκτικό λόγο για θέματα προσωπικού ενδιαφέροντός του και για βασικές επικοινωνιακές καταστάσεις (π.χ. μέσα μεταφοράς, εργασία, αγορά κ.ά.)
 • να περιγράφει προσωπικές του εμπειρίες και γεγονότα.
 • να αιτιολογεί σύντομα τις απόψεις και τα σχέδιά του.
 • να κατανοεί τα κύρια σημεία σε θέματα που συναντάει συχνά σε χώρους, όπως η εργασία, η εκπαίδευση κ.ά.
 • να γνωρίζει κάποιες από τις κοινωνικές και γλωσσικές συνήθειες των φυσικών ομιλητών (επίσημος-φιλικός τόνος, χειρονομίες, χειραψίες κ.ά.).
Β2 Ο μαθητής μπορεί:
 • να ανταποκρίνεται γλωσσικά σε καταστάσεις προσωπικής επικοινωνίας και σε συγκεκριμένες κοινωνικές ή επαγγελματικές επαφές.
 • να κατανοεί την κύρια ιδέα, την ουσία, αλλά και σημαντικές λεπτομέρειες πιο σύνθετων κειμένων.
 • να συνομιλεί με ευχέρεια, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.
 • να παράγει περισσότερο λεπτομερή και σύνθετα κείμενα.
 • να εκθέτει την προσωπική του άποψη, με παράλληλη εξήγηση και τεκμηρίωση.
 • να γνωρίζει τις σχετικές κοινωνικές και γλωσσικές συνήθειες (επισημότητα-οικειότητα, χειρονομίες, τρόπο να ολοκληρώνει την επικοινωνία ή να παίρνει το λόγο κ.ά.).
 • να είναι εξοικειωμένος με βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τρόπου σκέψης και ζωής, νοοτροπίας, κοινωνικών συνηθειών και πολιτισμού.
Γ1 Ο μαθητής μπορεί:
 • να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα με ευχέρεια και αυθορμητισμό, ώστε να επικοινωνεί άνετα και ικανοποιητικά με τους φυσικούς ομιλητές.
 • να κατανοεί πιο απαιτητικά και εκτεταμένα κείμενα.
 • να χειρίζεται καθημερινές επικοινωνιακές καταστάσεις, όταν αυτές παίρνουν διαφορετική τροπή ή παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα.
 • να παράγει δομημένα και λεπτομερή κείμενα, πάνω σε σύνθετα θέματα.
 • να συμπεριφέρεται κατάλληλα, σύμφωνα με τις κοινωνικές συνήθειες και να έχει επίγνωση των διαφόρων κοινωνικοπολιτιστικών διαφορών ανάμεσα στη δική του κοινωνία και αυτή των φυσικών ομιλητών.
Γ2 Ο μαθητής μπορεί:
 • να κατανοεί οτιδήποτε ακούει ή διαβάζει, αλλά και να αναγνωρίζει έμμεσες πληροφορίες από διάφορες πηγές.
 • να επικοινωνεί εντελώς αυθόρμητα, με ευχέρεια και ακρίβεια, και να αναπτύσσει επιχειρηματολογία για διάφορα θέματα, που προκύπτουν από οποιαδήποτε πηγή προφορικού ή γραπτού λόγου, και να παρουσιάζει με συνοχή επιχειρήματα και αναφορές.
 • να χρησιμοποιεί ευέλικτα και αποτελεσματικά την ελληνική γλώσσα για κοινωνικές, ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ανάγκες
 • να παρουσιάζει λόγο με σαφήνεια, δομή, χρησιμοποιώντας με σιγουριά διάφορους γλωσσικούς μηχανισμούς.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Γενικά Ελληνικά

Βασικός στόχος είναι η διδασκαλία του λεξιλογίου και των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων της ελληνικής γλώσσας ανά επίπεδο. Αρκετά σημαντική είναι η εξοικείωση του μαθητή με καθημερινές επικοινωνιακές καταστάσεις και ο ικανοποιητικός χειρισμός της γλώσσας σε ποικίλα γλωσσικά περιβάλλοντα. Σημαντική είναι δε, και η επαφή του με τον ελληνικό τρόπο σκέψης και ζωής και όλες τις εκφάνσεις του ελληνικού πολιτισμού γενικότερα.

 

 

Ειδικά Ελληνικά - Ελληνικά για Επαγγελματική Χρήση

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να βελτιωθεί η γνώση των Γενικών Ελληνικών, σε συνδυασμό με ειδικό λεξιλόγιο και εκφράσεις σε διάφορους επιχειρηματικούς και επιστημονικούς τομείς.

Απευθύνεται σε όσους θέλουν να εργαστούν σε αντίστοιχα εργασιακά περιβάλλοντα, καθώς δίνεται έμφαση σε επιχειρηματικές καταστάσεις (ειδικό λεξιλόγιο για υπολογιστές, σύνταξη βιογραφικών, οικονομικούς όρους κλπ.), αλλά και σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους (μαθηματικά, χημεία, πληροφορική, φυσική κλπ.)

Το εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί από το Σχολείο μας και περιλαμβάνει βιβλίο και εκπαιδευτικό λογισμικό (multimedia cd). Συμπληρώνεται με εφημερίδες, περιοδικά, ταινίες.

Στο πρόγραμμα αυτό γίνονται δεκτοί μαθητές με μέσο τουλάχιστον επίπεδο, το οποίο διαπιστώνεται μετά από κατατακτήρια εξέταση.

 

Πρόγραμμα Πολιτισμού (Λογοτεχνία - Ιστορία - Γλώσσα)

Πρόκειται για κύκλο μαθημάτων, όπου παράλληλα με τη διδασκαλία γλώσσας, διδάσκονται η ελληνική λογοτεχνία (εξελικτική πορεία, βασικές περίοδοι και αντιπροσωπευτικά δείγματα), η Ελληνική ιστορία (περίοδοι, βασικά χαρακτηριστικά και γεγονότα-ανάλογα με τις προτιμήσεις των μαθητών) και η ιστορία της Ελληνικής γλώσσας.

Το πρόγραμμα αυτό μπορεί είτε να περιλαμβάνει κάποια πολύ βασικά στοιχεία και των τριών κλάδων είτε να δίνει αποκλειστικά έμφαση σε έναν από αυτούς. Απευθύνεται σε προχωρημένους γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.